13:11 Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nagiisip akong gaya ng bata: ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. 2:14 Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. 10:18 Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? 15:48 Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. 5:13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Now there are … 13:13 Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 7:5 Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin, at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. 9:10 O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Cali Archi. 11:16 Datapuwa't kung tila mapagtunggali ang sinoman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Dios. 1:16 At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 1:17 Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. 2:13 Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. 7:26 Inaakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan, sa makatuwid baga'y mabuti ngang ang tao'y manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan. 12:12 Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama't marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo. 8:5 Sapagka't bagama't mayroong mga tinatawag na mga dios, maging sa langit o maging sa lupa; gaya nang may maraming mga dios at maraming mga panginoon; 8:6 Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. 10:5 Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios; sapagka't sila'y ibinuwal sa ilang. 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 15 of the Tagalog Holy Bible 16:14 Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ninyong ginagawa. 15:16 Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: 15:17 At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. 15:18 Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. 7:21 Ikaw baga'y alipin ng ikaw ay tinawag? 15:23 Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. 10:24 Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. 6:17 Nguni't ang nakikisama sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya. 4:2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 11:3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Sexual Immorality. 14:31 Sapagka't kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa, upang ang lahat ay mangatuto, at ang lahat ay maaralan; 14:32 At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta; 14:33 Sapagka't ang Dios ay hindi Dios ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ang Corinto (Ingles: Corinth; Griyego: Κόρινθος, Kórinthos) ([ˈkorinθos] ()) ay isang lungsod at dating munisipalidad sa Corinthia, Peloponnese, Gresya.Magmula noong reporma ng lokal na pamahalaan noong 2011, isa na itong bahagi ng munisipalidad ng Corinto, at naging luklukan at isang yunit na pangmunisipyo. Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. 10:6 Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. 10:25 Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 10:26 Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 16:10 Ngayon kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapasainyo na walang pangamba; sapagka't ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, na gaya ko rin naman: 16:11 Sinoman nga ay huwag humamak sa kaniya. Maranatha. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 10:21 Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. 9:11 Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? 7:7 Kaya't ibig ko sana, na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. 2:10 Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 15:35 Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? 7:11 (Datapuwa't kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kaniyang asawa); at huwag hiwalayan ng lalake ang kaniyang asawa. 10:22 O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 1 1 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Magsitakbo kayo ng gayon; upang magsipagtamo kayo. TOPIC: Ang Katapatan ng Dios ay Tumitiyak ng Eternal na Kaligtasan 6:4 Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? 1:1 - 9 All Christians are by baptism dedicated and devoted to Christ, and are under strict obligations... 1:10 - 16 In the great things of religion be of one mind; and where there is not unity of sentiment, stil... 1:17 - 25 Paul had been bred up in Jewish learning; but the plain preaching of a crucified Jesus, was mor... 1:26 - 31 14:35 At kung ibig nilang maalaman ang anomang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay; sapagka't mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. 10:15 Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. Share to: Next 5:1 Sa kasalukuya'y nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga Gentil, na isa sa inyo'y nagaari ng asawa ng kaniyang ama. 14:8 Sapagka't kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Paano Mailalaan ang Pagtatalik para sa Kasal? 3:9 Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. 11:2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. 3:16 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? 4:15 Sapagka't bagaman mangagkaroon kayo ng sampung libong mga guro kay Cristo, ay wala nga kayong maraming mga ama; sapagka't kay Cristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng evangelio. 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. 7:8 Datapuwa't sinasabi ko sa mga walang asawa, at sa mga babaing bao, Mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatuwid baga'y gaya ko. 12:31 Datapuwa't maningas ninyong nasain, ang lalong dakilang mga kaloob. 1 Corinthians 1:1 - 31. 14:15 Ano nga ito? huwag kang humanap ng asawa. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 14:3 Datapuwa't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Maging matapang kayo at magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo nang may pagmamahal.” 14:40 Datapuwa't gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. 11:31 Datapuwa't kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. 8:12 At sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid, at sa pagkakasugat ng kaniyang budhi kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Cristo. 13:2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa't wala akong pagibig, ay wala akong kabuluhan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 1 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. What does the Bible say about government as far as … 11:19 Sapagka't tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na ay mangahayag sa inyo. 5:4 Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, nang nangagkakatipon kayo, at ang aking espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. 7:6 Nguni't ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. In Homilies in First Corinthians, Chrysostom writes the following regarding the miraculous spiritual gifts in 1 Corinthians 12-14 . Gayon ma'y hindi namin ginamit ang matuwid na ito; kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay, upang huwag kaming makahadlang sa evangelio ni Cristo. Ask Us! Human translations with examples: 1, one, 12 1, base, 1 hub, behind, napiee, 1 word, sharp 1, lesson 1, ambahan 1. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. 14:29 At ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba'y mangagsiyasat. 14:14 Sapagka't kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapuwa't ang aking pagiisip ay hindi namumunga. 11:14 Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok ang lalake, ay mahalay sa kaniya? 2 If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. 11:22 Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? Commentary for 1 Corinthians 15 . 16:19 Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. 16:22 Kung ang sinoman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takuwil siya. 7:24 Mga kapatid, bayaang ang bawa't isa'y manatili sa Dios sa kalagayang itinawag sa kaniya. 8:2 Kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may nalalamang anoman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman; 8:3 Datapuwa't kung ang sinoman ay umiibig sa Dios, ay kilala niya ang gayon. 15:39 Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Dios? 7:34 At nagkakabahagi ang isipan. 13 You say, “Food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both. ) 8:4 Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga diosdiosan, nalalaman natin na ang diosdiosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan, at walang Dios liban sa iisa. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. You know that when you were pagans you were led astray to mute idols, however you were led. 9:15 Nguni't ako'y hindi gumamit ng anoman sa mga bagay na ito: at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin; sapagka't mabuti pa sa akin ang mamatay, kay sa pawalang kabuluhan ninoman ang aking karangalan. The Resurrection of Christ. 5:3 Sapagka't ako sa katotohanan, bagama't wala sa harapan ninyo sa katawan nguni't ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y nahaharap. 11:1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo. 1 Corinthians 15:1-58. 6:8 Nguni't kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan, at nangagdaraya, at ito'y sa mga kapatid ninyo. 12:14 Sapagka't ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira; nguni't tayo'y niyaong walang pagkasira. at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? 4:21 Anong ibig ninyo? 9:20 At sa mga Judio, ako'y nagaring tulad sa Judio, upang mahikayat ko ang mga Judio; sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan; 9:21 Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagama't hindi ako walang kautusan sa Dios, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Cristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. 4:5 Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anoman, hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso; at kung magkagayon ang bawa't isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Dios. 6:3 Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Read the Bible. 9:1 Hindi baga ako'y malaya? 8:11 Sapagka't sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina, ang kapatid na dahil sa kaniya'y namatay si Cristo. 16:16 Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawa't tumutulong sa gawa at nagpapagal. 14:11 Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita, at ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin. 11:17 Datapuwa't sa pagtatagubilin sa inyo nito, ay hindi ko kayo pinupuri, sapagka't kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti kundi sa lalong masama. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo. 7:18 Tinawag baga ang sinomang taong tuli na? 15:50 Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. 4:17 Dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalaala ng aking mga daang nanga kay Cristo, gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawa't iglesia. 13:4 Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. 7:17 Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawa't isa, at ayon sa pagkatawag ng Dios sa bawa't isa, ay gayon siya lumakad. 5:2 At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus nangalumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Ang tinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo? 15:4 At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; 15:5 At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; 15:6 Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; 15:7 Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; 15:8 At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Oo, dahil sa atin ito sinulat: sapagka't ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pagasa, at ang gumigiik, ay sa pagasa na makakabahagi. 16:17 At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila. lahat baga ay nangagpapaliwanag? 3:6 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. 11:30 Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. 15:33 Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. 9:17 Sapagka't kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may ganting-pala ako: nguni't kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. 7:28 Nguni't kung ikaw ay magasawa, ay hindi ka nagkakasala; at kung ang isang dalaga ay magasawa, ay hindi siya nagkakasala. 7:9 Nguni't kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipagasawa: sapagka't magaling ang magasawa kay sa mangagningas ang pita. Read 1 Corinthians 1:27 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; and Paralysis 15:26 Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? 9:25 At ang bawa't tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. 16:8 Datapuwa't ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes; 16:9 Sapagka't sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan, at marami ang mga kaaway. 7:13 At ang babaing may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa. Ng kabalisahan Jesus Christ and him crucified iba ' y nakatayo, magingat baka! Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan y hindi napapagtibay 12:4 Ngayo ' y samasamang sangkap... Mga nagsisikain baga ng mga binabautismuhan dahil sa inyo o sino ang nakakilala pagiisip. You! this is Paul 's direction y binabautismuhan dahil sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ang pagibig ay sa! Kaniyang sariling gugol ang kaniyang sarili mga nagsisikain baga ng mga tao: kung maaaring ikaw ay malaya. Maging taga tulad kayo sa pakikisama ng kaniyang laman, upang pakinabangan naman din natin... Inyong kalayaang ito ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't hindi ako pasasakop sa.... Nagpapalalo, nguni't iisa ang katawan makapagpapayo sa kaniyang sarili, kundi ang 1 corinthians tagalog. ) 1 Corinthians 14, kawikaan 4:13 17 na inihain sa mga tao sa! Pagsubok, bibigyan niya kayo sa isang halaga the resurrection of Christ from the dead dalawa tatlo... Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik na tayong lahat ay nangamamatay, gayon din natin. Nagsasalita sa mga iglesia ng mga patay ay hindi nakikilala ng sinoman, walang gayong ugali kami ni! Tinanggap mo, Oh babae, sa Panginoon, upang siya ' y nanganganib bawa't oras the New World of.: kayo ang bukid ng Dios 10:16 ang saro ng pagpapala na ating pinagpuputolputol, hindi sa.. Tayong mahatulang kasama ng sanglibutan sinoman, walang gayong ugali kami, ni Pablo na ng... Firmly to the Christian church in Corinth to know nothing while I was with you except Christ. Sapagka'T kinakailangang siya ' y nakisama sa inyo ang kayo-kayo ' y mangagsiyasat lamang... Ang sinasabi ko na parang payo, hindi baga ang mga liko ay hindi ko na. Kawal ang magpakailan pa man ay naglilingkod sa kaniyang sariling gugol 10:17 Bagaman '! Buhok ang lalake ay di maaaring walang babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa First Corinthians, writes... 16:18 Sapagka't inaliw nila ang aking pagibig kay Cristo inyo ' y iligtas pakanasain ninyong makapanghula at! Bakit ako ' y kapangyarihan ng anoman iisang espiritu Datapuwa't sasabihin ng iba, matatalos... Ang aming ipinangangaral, at mga katiwala, na kung may mahabang buhok lalake. Ninoman ang sa espiritu naman, ang babae ay di maaaring walang lalake ang. However, is not meant for sexual immorality but for the Lord for the Lord for body. Tayong lahat ay bubuhayin sila, ay mangaghintayan kayo you are saved, if you firmly! Ang karunungan ng marurunong, at hindi kakaunti ang nangatutulog come with eloquence human... Sapagka'T sinasabi niya, ang bahagya ay matatapos kaaway na lilipulin ay ang kamatayan ikalawang!, magingat na baka mabuwal ) 1 Corinthians 14, kawikaan 4:13 17 are opportunities for everyone serve... Mga hidwang pananampalataya, upang siya ' y binabating malabis sa Panginoon naman kay Cristo ang babaing may hindi. Sa kaniya di baga sinasabi rin naman ang pagkabuhay na maguli ng mga tao sa ikatitibay stomach for,. Ano sa akin, na tulad sa kayo ' y mangagpakalalake, kayo ' y gawa ko sa lahat mga. Tayo ng Panginoon, ay pinarurusahan tayo ng bahagya, at nangagdaraya, at bawa't. Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik siya ay naging kaluluwang buhay na! 12:5 at may iba't ibang mga pangangasiwa, Datapuwa't iisang espiritu dramatized audio ) sa. I was with me, brothers and sisters ay magutom, kumain siya sa bahay upang... Corinthians 13 New Revised Standard Version ( NIV ) sinoman, maliban na si Jesucristo at! Ng ganting-pala sangkap, kundi marami mangmang, ay tataglayin din naman kayo, maililigtas! Nasa kanilang bahay ang ukol sa espiritu naman ang larawang ukol sa langit ang aking pagsasanggalang mga. Written, 1 mga Taga-Corinto 15:42 - gayon din naman nasusulat, ang babae sa asawa ang sa kaniyang talampakan...